Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hợp Đồng Kỳ Hạn Tiêu Chuẩn Hàng Hóa

Tại Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam

STTTÊN HÀNG HÓAMÃ GIAO DỊCHNHÓM HÀNG HÓASỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNGMỨC KÝ QUỸ BAN ĐẦU / HỢP ĐỒNG
1BạcSIEKim loạiCOMEX356,664,000 VNĐ
2Bạch kimPLEKim loạiNYMEX84,070,800 VNĐ
3BôngCTENguyên liệu công nghiệpICE US67,511,400 VNĐ
4Ca caoCCENguyên liệu công nghiệpICE US48,404,400 VNĐ
5Cà phê ArabicaKCENguyên liệu công nghiệpICE US103,177,800 VNĐ
6Cà phê RobustaLRCNguyên liệu công nghiệpICE EU19,871,280 VNĐ
7Cao su RSS3TRUNguyên liệu công nghiệpTOCOM24,062,000 VNĐ
8Cao su TSR20ZFTNguyên liệu công nghiệpSGX17,833,200 VNĐ
9Dầu đậu tươngZLENông sảnCBOT34,392,600 VNĐ
10Đậu tươngZSENông sảnCBOT76,428,000 VNĐ
11Đậu tương miniXBNông sảnCBOT15,285,600 VNĐ
12ĐồngCPEKim loạiCOMEX106,999,200 VNĐ
13ĐườngSBENguyên liệu công nghiệpICE US25,684,440 VNĐ
14Khô đậu tươngZMENông sảnCBOT53,499,600 VNĐ
15Lúa mìZWANông sảnCBOT45,856,800 VNĐ
16Lúa mì miniXWNông sảnCBOT9,171,360 VNĐ
17NgôZCENông sảnCBOT35,666,400 VNĐ
18Ngô miniXCNông sảnCBOT7,133,280 VNĐ
19Quặng sắtFEFKim loạiSGX43,818,720 VNĐ
20Dầu BrentQONăng lượngICE EU106,999,200 VNĐ
21Dầu WTICLENăng lượngNYMEX115,290,480 VNĐ
22Khí tự nhiênNGENăng lượngNYMEX80,249,400 VNĐ
23Dầu ít lưu huỳnhQPNăng lượngICE EU81,546,360 VNĐ
24Xăng pha chếRBENăng lượngNYMEX114,642,000 VNĐ
25Dầu WTI miniNQMNăng lượngNYMEX57,645,240 VNĐ

(Ban hành kèm theo quyết định số 27/QĐ/TGĐ-MXV ngày 26/01/2021)

Các yêu cầu về ký quỹ giao dịch

  1. Mức ký quỹ duy trì=80% Tổng mức ký quỹ ban đầu

Nếu không duy trì hoặc vi phạm mức ký quỹ này, tài khoản giao dịch của khách hàng bắt buộc phải thực hiện bổ sung ký quỹ về mức ký quỹ ban đầu. Trong trường hợp tài khoản khách hàng giao dịch vi phạm mức ký quỹ này 03 ngày giao dịch liên tiếp, Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV) sẽ tất toán toàn bộ hoặc một phần vị thế mở của tài khoản khách hàng giao dịch vào ngày giao dịch tiếp theo để đảm bảo an toàn ký quỹ.

  1. Mức hủy các lệnh chờ khớp = 70% tổng mức ký quỹ gao dịch ban đầu

Khi vi phạm mức ký quỹ này, MXV sẽ hủy toàn bộ lệnh đang chờ khớp trong tài khoản của khách hàng giao dịch đang có trên sổ lệnh giao dịch.

  1. Mức tất toán vị thế bắt buộc = 30% tổng mức ký quỹ ban đầu

MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế mở của tài khoản khách hàng giao dịch để đảm bảo an toàn ký quỹ nếu khách hàng vi phạm mức ký quỹ này.